Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

Keel
English

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing EESTI TÕULOOMKASVATUSE LIIT (edaspidises tekstis nimetatud LIIT) on Eesti Vabariigis aretatavate looma- ja linnutõugude ühistute ja mittetulundusühingute vabatahtlik ja omaalgatuslik ühendus.

1.2. LIIT on põhikirja alusel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangakonto, pitsat ja sümboolika.

1.3. LIIT arendab majandustegevust põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik LIIDULE laekuvad vahendid on suunatud põhikirjas ettenähtud tegevuse arendamiseks.

1.4. Oma tegevuses juhindub LIIT Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.5. LIIT teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. LIIDUL on seoses oma põhikirjalise tegevusega õigus astuda lepingulistesse suhetesse kodu- ja välismaiste õigussubjektidega ning olla liikmeks rahvusvahelistes organisatsioonide ja liitudes.

1.6. LIIT vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. LIIDU liikmed ei vastuta LIIDU varaliste kohustuste täitmise ees ja LIIT ei vastuta liikmete varaliste kohustuste täitmise eest.

 

2. NIMI JA ASUKOHT

2.1. Mittetulundusühingu nimi on EESTI TÕULOOMAKASVATUSE LIIT.

2.2. Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

 

3. LIIDU EESMÄRGID

3.1. LIIDU eesmärgiks on Eesti Vabariigis aretatavate looma- ja linnutõugude genofondi säilitamine ja rikastamine, nende geneetilise potentsiaali suurendamine, tõuaretusalase teadustöö ja tegevuse arendamine.

3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks LIIT:

3.2.1. edendab tõuloomakasvatust Eesti Vabariigis;

3.2.2. vajadusel esindab oma liikmete ühishuve riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;

3.2.3. arendab koostööd tõuaretust toetavate ja loomakasvatust tervikuna edendavate põllumajanduslike liitude ja ühendustega;

3.2.4. teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekuid riigi eelarvest loomakasvatusele eraldavate vahendite jaotamiseks ning selle valdkonna maksu-, krediidi- ja tollipoliitika kujundamiseks;

3.2.5. osaleb loomakasvatusalaste õigusaktide väljatöötamisel ning avalikustab oma seisukohti nimetatud küsimustes;

3.2.6. toetab tõuaretus- ja tõuloomakasvatusalast haridust ja teadust, korraldab ümber- ja täiendõpet;

3.2.7. kogub, süstematiseerib, propageerib ja kirjastab tõuaretus- ja tõuloomakasvatusalast materjali ja informatsiooni;

3.2.8. korraldab tõuloomade ja -lindude ülevaatusi, näitusi, samuti tõuaretajate võistlusi ja konkursse;

3.2.9. üldistab ja levitab tõuaretusalaseid kogemusi, teenindus- ja majanduskogemusi, kogub, süstematiseerib ja säilitab informatsiooni turukonjunktuuri ja toodangu konkurentsivõimelisuse kohta;

3.2.10. aitab leida koostööd ja lepingupartnereid LIIDU liikmetele eksport- ja importtehingute sõlmimiseks.

 

4. LIIKMESKOND

4.1. LIIDU liikmeks võib astuda iga tõuaretuse või tõuloomakasvatusega tegelev tulundusühistu või mittetulundusühing, kes täidab käesolevat põhikirja, juht- ja kontrollorganite otsuseid ning võtab osa LIIDU tööst.

4.2. Liikmeks saada soovija peab esitama LIIDU juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

4.3. Liikmeks astuda soovija avalduse rahuldamise otsustab üldkoosolek, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekust osavõtjatest.

4.4. Vastuvõetud liige peab tasuma ühekordse sisseastumismaksu, mille suuruse määrab iga kalendriaasta kohta kindlaks LIIDU üldkoosolek.

 

5. LIIKMELISUSE MITTEÜLEANTAVUS

5.1. Liikmelisust LIIDUS ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.

5.2. Liikme lõppemise, ühinemise ja jagunemise korral lõpeb ka tema liikmelisus LIIDUS.

5.3. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva liikme liikmelisus LIIDUS.

 

6. LIIKMEMAKSUD

6.1. LIIDU liikmed maksavad liikmemaksu.

6.2. Liikmemaksu suuruse, liikmemaksu tasumise korra ja tähtajad määrab LIIDU üldkoosolek.

 

7. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. LIIDU liikmetel on õigus:

7.1.1. osaleda oma esindajate kaudu otsuste vastuvõtmisel üldkoosolekul;

7.1.2. saada informatsiooni üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustest;

7.1.3. oma esindaja kaudu võtta osa juhatuse valimistest;

7.1.4. saada juhatuselt LIIDU juhtimist puudutavat teavet;

7.1.5. esitada üldkoosolekule ettepanekuid ja arvamusi oma esindaja kaudu;

7.1.6. kasutada soodustingimustel LIIDULE kuuluvat vara ja informatsiooni ning LIIDU poolt osutatavaid teenuseid;

7.1.7. paluda LIIDULT abi ja kaitset ebaausa konkurentsi korral nii LIIDU liikmete kui ka teiste ettevõtjate poolt;

7.1.8. võtta osa kõigist LIIDU poolt korraldatavatest üritustest ja programmidest;

7.1.9. saada oma tegevuseks toetust, kui LIIDU majanduslik olukord seda võimaldab ja selle tegevus on kooskõlas LIIDU põhikirjaliste eesmärkidega;

7.1.10. lahkuda LIIDUST avalduse alusel.

7.2. LIIDU liige on kohustatud:

7.2.1. toetama LIIDU tegevust;

7.2.2. andma panuse eesmärkide saavutamiseks;

7.2.3. täitma üldkoosoleku, juht- ja kontrollorganite otsuseid;

7.2.4. järgima käesoleva põhikirja nõudeid;

7.2.5. tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksud õigeaegselt;

7.2.6. kirjalikult informeerima LIITU registriandmete muudatustest;

7.2.7. hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada LIIDU või selle liikmete huve.

 

8. LIIKMETE VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

8.1. Liikmel on õigus avalduse alusel LIIDUST lahkuda, teatades sellest ette vähemalt 15 päeva. Kohene lahkumine on lubatud juhul, kui liikme õigusi või kohustusi on oluliselt muudetakse või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

8.2. Väljaastumisavaldus tuleb esitada LIIDU juhatusele.

8.3. Liikme võib LIIDU liikmete üldkoosoleku otsusega LIIDUST välja arvata, kui:

8.3.1. liikme tegevus on vastuolus LIIDU põhikirjaliste eesmärkidega;

8.3.2. liige kahjustab oluliselt LIIDU või selle teiste liikmete huve;

8.3.3. liige ei täida käesoleva põhikirja nõudeid või LIIDU juht- ja kontrollorganite otsuseid;

8.3.4. liige keeldub liikmemaksu tasumisest;

8.3.5. liige keeldub osalemast LIIDU töös.

8.4. Liikmetele tuleb tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest kirjalikus vormis viivitamatult teatada.

8.5. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, siis liikmele juba tasutud liikmemaksu ei tagastata.

 

9. ÜLDKOOSOLEK

9.1. Üldkoosoleku pädevus

9.1.1. LIIDU kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord kvartalis.

9.1.2. LIIDU liikmetel on õigus saada teavet üldkoosoleku toimumise ja päevakorra küsimustes.

9.1.3. Üldkoosolekul kuulub igale LIIDU liikmele üks hääl.

9.1.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on tema kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Kokkukutsumisel teatavakstegemata küsimustes võib vastu võtta otsuseid ainult siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik LIIDU liikmed.

9.1.5. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

9.1.5.1. põhikirja muutmine;

9.1.5.2. eesmärkide muutmine;

9.1.5.3. presidendi ja asepresidendi valimine;

9.1.5.4. revidendi valimine;

9.1.5.5. juhatuse liikmega või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes LIIDU esindaja määramine;

9.1.5.6. majandusaasta aruande kinnitamine;

9.1.5.7. LIIDU palgaliste töötajate arvu, koosseisu ja palgafondi kinnitamine;

9.1.5.8. LIIDU ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine;

9.1.5.9. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu juhatuse või revidendi pädevusse.

9.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine

9.2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud, aga ka muudel juhtudel, kui seda nõuavad LIIDU huvid või sellekohase kirjaliku taotluse on esitanud üks LIIDU liige või revident.

9.2.2. Kui juhatus pole kutsunud kokku üldkoosolekut ühe kuu jooksul, teeb seda üldkoosolekut algatanud LIIDU liige või revident.

9.2.3. Üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus LIIDU liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Teate saadab juhatus liikmetele kirja teel, märkides teates üldkoosoleku toimumise kuupäeva, kellaaja ja koha ning küsimused, mis tulevad üldkoosolekul arutusele.

9.3. Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekul

9.3.1. Üldkoosolek on õigustatud võtma vastu otsuseid, kui seal osaleb või on esindatud üle poole liidu LIIDU liikmetest.

9.3.2. Kui üldkoosolekul ei osale ega ole esindatud üle poole LIIDU liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui seal osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

9.3.3. Liikmeks oleva juriidilise isiku esindajaks üldkoosolekul on registrikaardile kantud või nende poolt volitatud füüsiline isik.

9.3.4. LIIDU liige võib esindusõigust üldkoosolekul edasi volitada ainult teisele LIIDU liikmele.

9.3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud liikmete häältest, tingimusel, et selle poolt on liige või liikmed, kellele vastuvõetud otsusega pannakse kohustusi.

9.3.6. Põhikirja muutmise, LIIDU lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

9.3.7. LIIDU tegevuse eesmärgi muutumiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek, üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

9.3.8. Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadab juhatus igale liikmele kirja teel otsuse projekti. Otsus on vastu võetud, kui sellele on kirjalikult andnud jaatava vastuse kõik liikmed.

9.4. Hääletamine üldkoosolekul

9.4.1. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

9.4.2. Liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks või talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

9.4.3. LIIDU liige, kelle esindaja on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel ega tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

 

10. JUHATUS

10.1. Juhatus on LIITU esindav ja juhtiv organ.

10.2. Juhatuse ülesandeks on:

10.2.1. LIIDU töö juhtimine;

10.2.2. LIIDU üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud otsuste ja strateegia elluviimine;

10.2.3. raamatupidamise sisseandmine;

10.2.4. majandusaasta aruande koostamine;

10.2.5. LIIDU rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärane kasutamine;

10.2.6. palgaliste töötajate töölevõtmine, töölt vabastamine, nende tööülesannete kindlaksmääramine, töötajate töö kontrollimine ja juhendamine;

10.2.7. liikmeskonna kohta arvestuse pidamine, sisse- ja väljaastumisavalduste registreerimine;

10.2.8. sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine;

10.2.9. üldkoosoleku kokkukutsumine;

10.2.10. LIIDU nimel lepingute sõlmimine ja nende täitmise tagamine;

10.2.11. avalikkuse informeerimine LIIDU tegevusest ja selle tulemustest.

10.3. Juhatusse kuulub kaks liiget: president ja asepresident, kes valitakse kolmeks aastaks. Presidendi ja asepresidendi valib üldkoosolek. Asepresident valitakse rotatsiooni põhimõttel liikmete esindajate hulgast.

10.4. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada LIITU kõikides õigustoimingutes. Juhatuse õigust esindada võib piirata üldkoosoleku otsusega, kuid see ei kehti kolmandate isikute suhtes.

10.5. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega ennetähtaegselt tagasi kutsuda, kui selle poolt annavad oma hääle üle poolte LIIDU liikmetest.

10.6. Juhatuse liikme äraoleku ajaks paneb ta oma kohustuste täitmise asendusisikule LIIDU liikmete esindajate hulgast.

10.7. Iga aasta esimesel üldkoosolekul esitavad juhatuse liikmed juhatuse eelmise aasta tegevuse kohta aruande. Juhatus peab andma LIIDU liikmetele ka muul ajal juhtimise kohta vajalikku teavet, välja arvatud juhul, kui juhatusel on põhjendatud alus arvata, et liige võib vastavat teavet kasutada LIIDU huvide kahjustamiseks.

10.8. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad mõlemad juhatuse liikmed.

10.9. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist LIIDU poolt

10.10. Juhatuse liikmete töötasustamise korra kinnitab LIIDU üldkoosolek.

 

11. VARA JA VAHENDID

 11.1. Liidu vara ja vahendid moodustavad liikmete poolt tehtud sisseastumis- ja liikmemaksud, LIIDULE üleantud annetused ning LIIDU majandustegevuse käigus loodud kasum.

11.2. LIIT võib oma vara, vahendeid ja tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. LIIT ei või vara, vahendeid ega kasumit jaotada oma liikmete vahel.

11.3. Kõik rahalised vahendid on LIIDU juhatuse käsutuses ja ta hoiab neid oma äranägemise järgi valitud pangas.

11.4. LIIDU vara ja vahendite eesmärgipärase kasutamise peab tagama juhatus, kellel on liikmete üldkoosoleku poolt määratud piires otsustamise õigus kõigi LIIDU varade ja vahendite suhtes

11.5. LIIDU ühinemisel ja jagunemisel lähevad selle vara ja vahendite üle tema õigusjärglasele.

11.6. LIIDU lõpetamise korral jaotatakse allesjäänud vara liikmete vahel.

 

12. MAJANDUSAASTA ARUANNE

12.1. LIIDU majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

12.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

12.3. Majandusaasta aruande esitab juhatus üldkoosolekule, kes otsustab aruande kinnitamise. Aruandele peab lisama ka audiitori (kui audiitor on üldkoosoleku poolt määratud) järelotsuse ja revidendi arvamuse.

12.4. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed, revident ja audiitor (kui audiitor on üldkoosoleku poolt määratud).

 

13. REVIDENT

13.1. LIIDU juhatuse tegevuse kontrollimiseks ja majandusaasta aruande revideerimiseks valitakse üldkoosoleku poolt ametisse revident.

13.2. Revidendiks ei või valida LIIDU juhatuse liiget ega raamatupidajat.

13.3. Revident omab vaba juurdepääsu kogu LIIDU dokumentatsioonile, tal on õigus kontrollida materiaaltehniliste ja rahaliste vahendite, hoonete, rajatiste, transpordi jm vara kasutamise õigsust ja säilimist.

13.4. Revident võib oma tegevuses kaasata eksperte ja nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist, kui seda nõuavad LIIDU huvid.

13.5. Pärast majandusaasta aruande revideerimist esitab revident juhatusele revideerimisakti, mille president üldkoosolekul koos omapoolse seletusega revidendi tehtud märkuste kohta ette kannab.

13.6. Revident juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku otsusest.

13.7. Revidendi ülesanneteks on:

13.7.1. põhivahendite revideerimine;

13.7.2. LIIDU põhikirja täitmise kontrollimine;

13.7.3. juhatuse tegevuse perioodiline kontrollimine;

13.7.4. LIIDU finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks revisjoni läbiviimine;

13.7.5. majandusaasta aruande ning vahe- ja likvideerimisbilansi kontrollimine;

13.7.6. üldkoosolekule revisjoniakti esitamine.

 

14. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

14.1. Ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.

14.2. LIIDU ümberkujundamine pole võimalik.

 

15. LÕPETAMINE

15.1. LIIT lõpetatakse:

15.1.1. üldkoosoleku otsusega;

15.1.2. pankrotimenetluse alustamisel LIIDU vastu;

15.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

15.1.4. üldkoosoleku võimetusel valida juhatuse liikmeid või revidenti;

15.1.5. kohtuotsusega või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

15.2. Lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Sel juhul esitab juhatus avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse. Avaldusele tuleb lisada üldkoosoleku otsus.

15.3. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et LIIDUL on vara vähem, kui võetud kohustusi.

15.4. Lõpetamisel toimub LIIDU likvideerimine.

15.5. Liidu lõpetamise otsustamisel liikmete üldkoosolek määrab likvideerijad, kelle avalduse alusel nad kantakse registrisse.

15.6. Likvideerijad lõpetavad LIIDU tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, kui see on vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks või järelejäänud vara jaotamiseks õigustatud isikute vahel, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad allesjäänud vara lõpetamise ajal LIIDU liikmeks olevate juriidiliste isikute vahel proportsionaalselt viimase aasta liikmemaksude suurusele.

15.7. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse LIIDU registrist kustutamiseks.

15.8. Likvideerijad määravad ühe endi hulgast, kelle kätte antakse hoiule LIIDU dokumendid. Dokumentide hoidja nimi kantakse likvideerijate avalduse põhjal registrisse.

 

Käesolev põhikirja redaktsioon on vastu võetud LIIDU liikmete üldkoosolekul 8. augustil 2001. a.

Tartu Maakohtu Registriosakonna kande kuupäev 22.10.2001. a.